Doelstelling van de gedragscode

De onderstaande gedragsregels draaien allemaal rond kernwaarden die wij als OCHO-ds hoog in het vaandel dragen, zoals respect, integriteit, loyauteit, discretie en fair-play. De sportorganisatie wenst met volgende gedragsregels aan te tonen welk gedrag wenselijk is en welk gedrag afgekeurd wordt. De lichamelijke, psychische, sociale en seksuele integriteit van de danser dient te worden gerespecteerd. Elke overtreding van de gedragscode, evenals elk misdrijf dat gepleegd wordt, kan tuchtrechtelijk gesanctioneerd worden. Dit betekent dat de persoon in kwestie bijvoorbeeld kan uitgesloten worden van de sportorganisatie of van activiteiten die door de sportorganisatie georganiseerd worden.

De overkoepelende principes bij de sportbeoefening

Er wordt getraind en aan evenementen deelgenomen op een manier waarbij de gezondheid van de danser en het correct ethisch handelen gewaarborgd wordt, altijd en overal. 

Er wordt specifieke begeleiding voorzien en aandacht besteed aan kinderen door rekening te houden met hun ontwikkelingsniveau en eigenheid, zowel fysiek, als mentaal. De positieve waarden in de jeugdsport worden nagestreefd.

Sportiviteit en respect gelden zowel ten aanzien van leden van OCHO-ds, als ten aanzien van lesgevers en supporters, ongeacht hun geslacht, culturele achtergrond, geaardheid, herkomst, sociale status, handicap, geloof of levensbeschouwing, politieke of syndicale overtuiging, taal of gezondheidstoestand.

Regels en reglementen zijn gekend en worden gerespecteerd. Pesterijen, doping, drugs, intimidatie,  machtsmisbruik, wedstrijdvervalsing, ongewenst seksueel gedrag, agressie en geweld zijn strikt verboden. Het plegen van misdrijven is uit den boze. Eenieder dient hiertoe zijn steentje bij te dragen. Neem je verantwoordelijkheid op als je dingen ziet / hoort die in strijd zijn met deze gedragscode.

De danser wordt beschermd tegen de negatieve effecten die sport kan veroorzaken zoals prestatiedruk, blessures of gezondheidsrisico’s.

De gedragsregels

Algemeen

Van een lesgever wordt verwacht dat hij/zij ernstig handelt en dat hij/zij zich bewust is van zijn voorbeeldfunctie, dat wil zeggen dat hij/zij handelt overeenkomstig de geldende standaard en opleiding, waarbij het er niet toe doet of de sportbegeleider al dan niet een vergoeding voor zijn begeleiding ontvangt. 

In het bijzonder dient de lesgever minstens volgende gedragsregels respecteren.

 • De lesgever zorgt voor een gezonde, ethische en veilige sportomgeving, waarin veiligheid gewaarborgd is (en ook zo wordt ervaren) en hij/zij houdt zich aan de veiligheidsvoorschriften. De lesgever is open en alert voor waarschuwingssignalen op dat vlak, en aarzelt niet om signalen door te geven aan het bestuur of de API (Lore Booghs). 
 • De lesgever kent en handelt naar de regels en de richtlijnen, informeert de danser erover (bv. deel te laten nemen aan informatiemomenten), en ziet erop toe dat de reglementen, regels, gedragscode en andere normen door eenieder toegepast worden. 
 • De lesgever is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring, functies en relevante feiten vóór en gedurende zijn/haar aanstelling als lesgever. De lesgever die een relatie heeft met een danser, informeert onmiddellijk het bestuur of de API (Lore Booghs) hierover. 
 • De lesgever is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. Hij/zij gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende en/of beledigende opmerkingen. Dit geldt zowel bij rechtstreekse contacten met anderen, als bij het gebruik van communicatiekanalen zoals sociale media, apps, internet of het maken van geluids- of beeldmateriaal.
 • De lesgever respecteert de waardigheid van elke persoon, sluit niemand uit en zal geen discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen maken en gedragingen stellen. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele oriëntatie, culturele achtergrond, leeftijd, beperking of andere kenmerken. 
 • De lesgever is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid. Hij/zij misbruikt de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. 
 • De lesgever neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Wanneer iets wordt aangeboden om iets te doen of na te laten, meldt de lesgever dit onmiddellijk aan het bestuur van OCHO-ds.
 • De lesgever stelt nooit informatie beschikbaar aan derden die nog niet openbaar gemaakt is en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. 
 • In de nabije aanwezigheid van minderjarige dansers drinkt de lesgever geen alcohol en rookt hij/zij niet.

 

Specifieke bepalingen omtrent seksueel grensoverschrijdend gedrag

Er dient extra aandacht te worden geschonken aan de fysieke en seksuele integriteit van de danser die ten allen tijde dient te worden gerespecteerd.

o   De sportbegeleider neemt niet deel aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, noch zal hij/zij anderen daartoe aanmoedigen.

 • De lesgever zal door feitelijke interventie een klaarblijkelijke vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag waarvan hij/zij getuige is of waarvan hij/zij op de hoogte wordt gesteld of getuige van is onmiddellijk (doen laten) stoppen en de nodige hulp (laten) bieden aan het slachtoffer. 
 • De lesgever zal enkel sporttechnische fysieke handelingen m.b.t. de danser verrichten die tot zijn bekwaamheid en taken behoren en/of voor de sportbeoefening noodzakelijk zijn. De lesgever zorgt ervoor dat daar waar lichamelijk contact noodzakelijk en functioneel is voor de sportbeoefening, hij/zij de bedoeling van de handeling duidelijk. 
 • De lesgever zal geen seksueel of erotisch geladen sfeer creëren (door woord, gedrag, vertoning filmbeelden, aankleding omgeving, etc.) of aan het voortbestaan daarvan een bijdrage leveren. De lesgever zal zijn begeleiderstaken rondom en tijdens een sportactiviteit correct uitvoeren zodat geen gelegenheid ontstaat voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. 
 • De lesgever houdt rekening met wat de danser als seksueel intimiderend ervaart (bijvoorbeeld iemand naar zich toe trekken om te kussen bij begroeting en afscheid, zich tegen de danser aandrukken en andere ongewenste aanrakingen).
 • De lesgever zal zich onthouden van seksueel getinte opmerkingen, schunnigheden, ontboezemingen over eigen of andermans seksleven, via eender welk communicatiemiddel.
 • De lesgever mag niet ingaan op seksuele/erotische verlangens of fantasieën van een seksueel minderjarige danser (< 16 jaar).

o   De lesgever zal onmiddellijk melding doen van een incident of situatie m.b.t. seksueel grensoverschrijdend gedrag bij de API (Lore Booghs). De lesgever mag anderen (zoals een danser of andere begeleider) niet ontmoedigen of beletten om melding te doen of een klacht in te dienen inzake seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

o   De lesgever zal zich ervan onthouden de danser te behandelen op een wijze die de danser in zijn/haar waardigheid aantast én verder in het privéleven van de danser door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijke gestelde doel. De lesgever zal tijdens trainingen, stages, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de danser in de ruimten waarin de danser ontmoeting vanuit de begeleidingstaak niet nodig is en/of elders kan worden georganiseerd, zoals in een clubgebouw of een publieke gelegenheid.

o   De lesgever zal zich onthouden van elke vorm van seksueel of emotioneel  machtsmisbruik of intimidatie tegenover de danser. Zo zal de lesgever:

 • geen dwang uitoefenen of op enigerlei wijze misbruik maken van het machtsverschil dat bestaat tussen hem en de danser, met het kennelijke oogmerk de danser tot seksuele handelingen te dwingen, daartoe te verleiden of over te halen, of die te dulden.
 • geen (im)materiële voordelen of vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling (seksuele) tegenprestaties te vragen.

o   De lesgever zal meewerken aan het intern / extern (voor)onderzoek en de interne tuchtprocedure die naar aanleiding van een aangifte m.b.t. seksueel grensoverschrijdend gedrag bij een tuchtcommissie of onderzoeksinstantie aanhangig is. Hij / zij zal gevolg geven aan een oproeping voor de tuchtcommissie.